Term Dates

 

2017 - 2018

Autumn Term 2017 - Term 1

 

 

Monday 4 September 2017

Staff Development Day

 

Tuesday 5 September 2017

Start of Term 1

 

Friday 20 October 2017

End of Term 1

 

23 – 27 October 2017

Half Term

35 days

 

 

 

Autumn Term 2017 - Term 2

 

 

Monday 30 October 2017

Staff Development Day

 

Tuesday 31st October 2017

Start of Term 2

 

Wednesday 20 December 2017

End of Term 2

 

21 December – 1 January 2017

Half Term

38 days

 

 

 

Spring Term 2018 - Term 3

 

 

 

 

 

Monday 8 January 2018

Start of Term 3

 

Friday 9 February 2018

End of Term 3

 

12 – 16 February 2018

Half Term

29 days

 

 

 

Spring Term 2018 - Term 4

 

 

Monday 19 February 2018

Start of Term 4

 

 

 

 

 

Thursday 29 March 2018

End of Term 4

 

30 March – 13 April 2018

Half Term

29 days

 

 

 

Summer Term 2018 - Term 5

 

 

Monday 16 April 2018

Start of Term 5

 

Monday 7 May 2018

Bank Holiday

 

 

 

 

Friday 25 May 2018

End of Term 5

 

28 May – 1 June 2018

Half Term

29 days

 

 

 

Summer Term 2018 - Term 6

 

 

Monday 4 June 2018

Start of Term 6

 

Friday 20 July 2018

End of Term 6

35 days